Esence do sauny Pomeranč – Citron

Kód: 278/5 L
Značka: Lacoform
3 999 Kč / ks
Skladem
Varianty litrů
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Během jakékoli relaxace by měly být uvolněny všechny lidské smysly. Saunová vonná esence Pomeranč - Citron působí antidepresivně, osvěžuje a uvolňuje. Povzbuzuje energii a aktivuje ji. Citron je pro své osvěžující účinky velmi vhodný při duševní námaze, je účinný při bolesti hlavy, infekci dýchacích cest. Dále má antiseptické účinky, snižuje krevní tlak a povzbuzuje trávení . Příznivě působí na pleť.

Další druhy saunových esencí Jalovec - především osvěžuje, povzbuzuje a posiluje váš organismus Alpské byliny - květinová a kořeněná vůně přinášející celkovou úlevu organismu. Eukalyptus Mentol - napomáhá hojení ran, má příznivé účinky při migrénách, podporuje vaši koncetraci, čistí vzduch. Granátové jablko - pročišťuje organismus, povzbuzuje chuť k jídlu, osvěžuje Levandule - harmonizující vůně, posiluje a uklidňuje Pomeranč Mandarinka - Povzbuzuje chuť k jídlu, osvěžuje, pozitivně ovlivňuje svěžest a svižnost těla. Toskánské byliny - Posiluje odolnost organismu, aktivuje krevní oběh, má příjemnou kořeněnou vůni. Vanilka - povzbuzuje chuť k jídlu, je povzbuzující, má příjemnou kořeněnou vůni Dostupnost V současné době jsou dostupné všechny druhy vonných esencí.

Dávkování 12 - 16 ml esence vlijeme do saunového vědra s vodou (4 - 5 l). Před každým novým použitím sauny je nutné připravit nový roztok.

Upozornění:

  • Jedná se o koncentráty, dbejte o dodržení návodu k použití na etiketě. Vyvarujte se zvýšeného dávkování.
  • Při dávkování v automatických dávkovačích dbejte instrukcí výrobce těchto zařízení.
  • Nepoužívat pro automatické dávkování saunových esencí v biosaunách, u kterých je esence vstřikována přes parní potrubí.
  • Nepoužívat pro dávkování do parních kabin.

Bezpečnostní upozornění:

Látka oxidující Látka nebezpečná pro životní prostředí Dráždivá látka
 Standardní věty o nebezpečnosti
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
• Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.“

Doplňkové parametry

Kategorie: Do sauny
Záruka: 2 roky