H2O OXI PURE

Kód: 5249/1 L 5249/5 L Zvolte variantu
65 Kč / ks 161 Kč / ks od 65 Kč / ks
Skladem Skladem Zvolte variantu
Varianty litrů
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Je tekutá oxidace vody pro domácí ( kryté i nekryté) bazény a vířivky. Má výrazný a  dlouhodobý účinek. Je vhodná i pro dětské bazény.

Bezbarvá kapalina, která nevykazuje zápach. Má výborné oxidační vlstnisti díky kterým dodává vodě potřebný kyslík. Přípravek obsahuje peroxid vodíku.

Dávkování:

  • Startovací dávka 150 ml/ 1m3 ) 1 000l)
  • Pravidelná dávka každých 5-7 dnů 50 ml/ 1m3 ( 1 000l)
  • Šoková dávka 300 ml/ 1 m3 ( 1 000 l)
 
Bezpečnost a první pomoc:
GHS05-55FGHS07-55F
 
Signální slovo:
Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P220 Uchovávejte odděleně od oděvů a jiných hořlavých materiálů.
P261 Zamezte vdechování plynu/ mlhy/ par/ aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P311 Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře.
P501 Odstraňte obsah/ obal předáním zařízení schválenému pro likvidaci odpadů.