Bazénová chemie od A po Z

Jak vybrat kvalitní bazénovou chemii?

  • Chlórová či bez chlórová úprava vody
  • Úprava vody při uvedení bazénu do provozu
  • Průběžná úprava vody během koupací sezóny
  • Testování vody

Kvalita bazénové chemie

Kvalitu výrobku určuje několik důležitých faktorů. Nejviditelnějším ukazatelem kvality je koncentrace účinné látky. Naopak neviditelnými faktory jsou kvalita účinné látky, doplňujících surovin či ředící kapalina současně i samotný způsob výroby.
Účinná látka, ať už je to látka dezinfekční, vločkovací, algicidní či detergentní, musí být ve výrobku obsažena a vysoká koncentrace je zde žádoucí. Čím vyšší koncentrace, tím vyšší účinnost a nižší spotřeba přípravků. Všechny přípravky firmy CHEMOFORM jsou vysoce koncentrované a tudíž účinné.

Kvalita přídavných látek

Přípravky ale téměř nikdy netvoří čistá účinná látka. Důvodem jsou rizika spojená s používáním koncentrátu, komplikované dávkování koncentrátu či nutnost použití pojiv (tablety, granuláty).
Kvalitu přípravku tvoří i tyto přidané látky. U tekutých přípravků je třeba dbát na čistotu výroby i použité kapaliny a eliminovat riziko kontaminace přípravku znečištěním z okolí. Přípravek by jinak reagoval s těmito částicemi již během přepravy k zákazníkovi, zákazník by nedostal přípravek plně funkční. Tekuté přípravky firmy CHEMOFORM AG se vyrábí asepticky, plně automaticky a s využitím nejmodernějších technologií. Výrobky jsou tedy koncentrované i kvalitní. U pevných látek, již zmíněných tablet a granulátů, tvoří kvalitu (kromě co nejvyššího podílu účinných látek) také pojiva. Pojiva často nebývají uváděna v bezpečnostních listech ani na etiketách pro jejich relativně malé množství, i když se často jedná o látky zdraví škodlivé až nebezpečné. Tato pojiva se navíc neodfiltrují, jejich hodnota v bazénové vodě se běžně neměří, zůstávají ve vodě a při dlouhodobém používání mohou poškodit bazénovou vodu tak, že bude doporučena její výměna. Firma CHEMOFORM AG vyrábí tablety se sníženým obsahem pojiv.

Chlórová či bez chlórová úprava vody

Budeme-Ii se bavit o bazénové chemii z hlediska účinnosti dezinfekčních látek a volit mezi chlórovou a bezchlórovou úpravou vody, není snadné dát jednoznačné doporučení. Vždy je zde volba mezi výhodami a nevýhodami jednotlivých forem péče o vodu.

Chlórová chemie je jednoznačně nejúčinnější formou úpravy bazénové vody. Oproti kyslíkové chemii je obvykle levnější, jednodušší. Chlórová chemie ale oproti kyslíkové při vyšších teplotách vody rychle vyprchává, zvyšuje se její spotřeba a zvyšuje se množství vázaného chlóru. Chlórová chemie je také dráždivější než chemie kyslíková.

Kyslíková chemie (nejčastěji v podobě kyslíkových tablet) pro použití v soukromém bazénu je z hlediska dezinfekční účinnosti dostačující. Nedráždí pokožku, v bazénu ošetřeném kyslíkovou chemií se mohou koupat i kojenci a batolata. Péče o vodu je zde mírně náročnější a cena je oproti chlóru vyšší. I při pravidelném používání kyslíkové chemie doporučujeme při odstávce provozu vložit do skimmeru čas od času chlórovou tabletu.

Nechte si při koupi chemie poradit od odborníků na prodejně. Správným dávkováním a správným výběrem přípravků můžete výrazně ovlivnit kvalitu vody i výslednou spotřebu bazénové chemie. Stejně tak nesprávné dávkování nebo špatná volba i kvalitních přípravků může vést k přetrvávajícím problémům v bazénové vodě.

Úprava vody při uvedení bazénu do provozu (i výměně většiny vody v sezóně)

Aby voda v bazénu vydržela přes celou sezónu křišťálově čistá, je třeba ji upravit již při jarním uvedením do provozu. Pakliže jarní přípravě věnujeme dostatečnou péči, snížíme si množství práce i spotřebu chemie v průběhu bazénové sezóny.

Níže uvedený postup doporučujeme provést i v případě celkové výměny vody, protože voda ze studní i z veřejných zdrojů obsahuje látky, které v bazénové vodě nejsou žádoucí. Stejně tak postupujeme při náhlém zhoršení kvality vody.

Krok 1

Vypuštěný bazén. Důkladně vyčistíme stěny bazénu. Nejčastější znečištění způsobuje vodní kámen, který uvolníme přípravkem Základní čistič. Tento kyselý přípravek velmi snadno rozpustí i silné nánosy vodního kamene. Správné funkce čistícího přípravku dosáhneme, naneseme-li přípravek na plochu, necháme cca 10 minut působit a teprve poté čistíme. Čistící přípravky vždy potřebují čas, aby chemickou reakcí uvolnily nános znečištění. Dále je třeba celou plochu, především všechny rohy a spáry ošetřit aglicidním přípravkem Algicid Standard nebo Algicid Speciál, aby se zlikvidovaly všechny zde usazené, neviditelné spóry řas.

Zazimovaný bazén. Odstraníme listí a velké nečistoty pomocí síťky, aby nedošlo k ucpání skimmeru a tím odtoku vody z bazénu. Základním čističem odstraníme nánosy vodního kamene usazené nad hladinou vody.
Aby voda v bazénu nepěnila, je třeba všechny použité čistící přípravky co nejlépe spláchnout ze stěn bazénu čistou vodou. Též je důležité používat přípravky vyvinuté pro čištění bazénů a nikoli přípravky pro domácnost. Tyto prostředky mohou v sobě obsahovat látky, které nebude možné v budoucnu z bazénové vody odstranit, tudíž nedosáhneme požadované kvality a čistoty vody.

Po vyčištění bazénu zapojíme filtrační zařízení, případně vyměníme filtrační písek či filtrační vložku a dopustíme bazén vodou.

Krok 2

Srovnáme pH do optimálního rozmezí 7,0 -7,4 přípravky na úpravu pH - pH minus tekutý, pH minus granulát nebo naopak přípravkem pH plus granulát.

Krok 3

Provedeme šokové ošetření - dezinfekci vody. Šoková dezinfekce vody je prováděna dle návodu na etiketách cca trojnásobnou dávkou dezinfekčního prostředku oproti následnému dávkování pro průběžnou údržbu. Šok tak zlikviduje organické i anorganické částice, které dopouštěná voda vždy ve větší či menší míře obsahuje. Takto ošetřená voda v průběhu roku spotřebovává méně chemie a dávkování dalších chemikálií má pak za úkol udržovat původně nastavený optimální stav.

Chlórová varianta šokového ošetřeni

Pro měkkou vodu doporučujeme přípravek CH Granulát 70 %. Ten obsahuje vysoké procento aktivního chlóru a velmi rychle vyprchává, takže je možné bazén v krátké době po šokové chloraci začít používat. Ve tvrdé vodě lépe účinkuje přípravek Chlórový granulát rychlorozpustný, případně Chlórové tablety rychlorozpustné. Tyto přípravky jsou univerzální, dobře fungují v jakékoli tvrdosti vody. Z bazénu ale vyprchávají pomaleji a je třeba déle počkat na ustálení optimální hladiny chlóru.

Speciální přípravek pro šokové ošetření vody je Oxi Chlór Šok granulát - kombinace aktivního kyslíku a chlóru. Je extrémně účinný, vhodný pro ošetření problematické vody. Po použití nezůstává v bazénu žádný vázaný chlór. Jeho nevýhodou je, že "mate" testování vody, měření hodnoty chlóru klasickými DPD metodami je po použití Oxi chlór Sok granulátu nepřesné.

Ošetření vody za pomocí bezchlórové kyslíkové chemie

K šokovému ošetření vody pomocí aktivního kyslíku potřebujeme dva přípravky, které pracují v součinnosti. Jako komponent 1 použijeme Kyslíkový granulát nebo Kyslíkové tablety 20 g - mini. Komponent 2 je Aktivátor, který spouští dezinfekční účinnost kyslíkové složky. Přípravky je nutné vždy používat společně dle návodu.

Krok 4

Voda s přidáním dezinfekčních prostředků vždy zreaguje, začne "pracovat". Může se i zbarvit dle látek obsažených v dopuštěné vodě. Bílý, mléčný zákal značí velké množství organického znečištění, příliš tvrdou vodu nebo kombinaci obojího. Hnědý, průhledný vzhled vody bývá způsoben vysokým obsahem železa, zelený, průhledný zákal vysokým obsahem mědi. Zbarvení vody po šokové úpravě Vám pomůže identifikovat stav dopouštěcí vody a naznačit, jakou chemii máte dále používat.

Po šokovém ošetření vody v odstupu několika hodin přidáme vločkovač (projiskřovač) dle návodu. V případě silného zbarvení vody je nutné do úplného vyčištění hlídat čistotu filtračního zařízení a průběžně jej propírat.

Reagovala-li voda na šokové ošetření bílým zákalem nebo víte-li, že máte ve zdroji tvrdou vodu, přidejte do bazénu přípravek Calzestab Eisenex. Ten neutralizuje vodní kámen, váže jej na sebe a nedovolí jeho usazování. Přidávaná chemie pak na obsah vodního kamene v bazénu nereaguje a nezvyšuje se tak její spotřeba.

Do vody, která obsahuje zvýšené množství rozpuštěných kovů, přidáme přípravek Metal Magic, který umí kovy z vody odstranit a zabránit tak jejich nežádoucímu srážení na stěnách bazénu.

Chemofom-bazenova-chemie

Průběžná úprava vody během koupací sezóny

Nyní máme bazén připraven pro používání a bude již nadále udržován standardními, udržovacími prostředky pro údržbu vody.

Regulace pH

Hodnota pH je nejdůležitější faktor ovlivňující správnou funkci přidaných dezinfekčních i udržovacích prostředků. Před jakoukoli úpravou vody je vždy třeba kontrolovat, případně upravit hodnotu pH. Ideální rozmezí leží mezi 7,0-7,4, za těchto hodnot je maximálně využitelný dezinfekční potenciál prostředků při optimálním dávkování. Testovací metoda: k měření použijte testery: pH/Chlór tester, pH/aktivní kyslík tester (klasické testery k měření DPD tabletkami), Testovací proužky pH/CI/Alkalinita.

Nebezpečná rizika při vyšším pH 7,4 a výše:

  • Porušení rovnováhy pH pokožky
  • Vysrážení vodního kamene u středně tvrdé a tvrdé vody (jeho usazování ve filtraci, potrubí apod.), zakalení vody
  • Snížení účinnosti použitých dezinfekčních prostředků

Ideální hodnota pH pro provoz bazénu 7,0 – 7,4

Nebezpečná rizika při nižším pH:

  • Nepříjemný zápach a sliz dráždící kůži a sliznice díky tvorbě chloraminu (vázaný chlór)
  • Koroze kovových zařízení a materiálů obsahujících vápník (spáry)

pH minus: snižuje hodnotu pH z alkalické na neutrální hodnotu
pH plus: snadno rozpustný alkalický pH regulační prostředek ke zvýšení hodnoty pH

Hodnotu pH je třeba kontrolovat minimálně jednou týdně a případně upravovat přípravky pH plus granulát či pH minus granulát nebo pH minus tekutý.

2. Dezinfekce:

Chlórová bazénová chemie

Pro bazén postavený i provozovaný v ideálních podmínkách a dopouštěný kvalitní vodou by teoreticky mělo být dostačující přidávání multifunkčních tablet do plováku nebo skimmeru. Tyto tablety obsahují chlór pro dezinfekci, algicid pro prevenci výskytu řas a vločkovač pro projiskření bazénové vody. Vyrábí se ve třech variantách velikostí: Multifunkční tablety 200 g - maxi, Multifunkční tablety 20 g - mini, Multiblock 600g.
Upozornění: Multifunkční tablety obsahují vždy tyto tři základní složky, které ale mají mnoho účinků.

Chlór s organickým stabilizátorem zajišťuje postupné uvolňování dezinfekce a udržuje stabilní hodnotu chlóru v bazénu, algicid brání množení řas, vločkovač vyvločkováním drobných nečistot prozáří vodu a dá jí průzračnou jiskru. Je tedy velmi zavádějící snažit se určit, kolik "funkcí" multifunkční tablety mají.

Bezchlórová bazénová chemie

Nechceme-li používat v bazénu chlór, můžeme jej nahradit přípravky na bázi aktivního kyslíku. Zde pak používáme k průběžné údržbě přípravky Kyslíkový granulát nebo Kyslíkové tablety 20 g - mini v kombinaci s Aktivátorem. Aktivátor spouští dezinfekční účinky kyslíku a současně je výbornou prevencí výskytu řas. Máme v nabídce i tablety Blue Star Tabs, které obsahují obě složky - Aktivní kyslík i aktivátor. K této kombinaci doporučujeme přidávání vločkovače z naší nabídky.

Protože ale "ideální podmínky" jsou narušovány výkyvy počasí, dešti, bouřkami, nárazovým přetěžováním bazénu, uvolněnými opalovacími krémy a dalšími vlivy, doporučujeme přes sezónu doplnit péči o bazény ještě o následující kroky:

3. Prevence výskytu řas

U bazénů s vyšší teplotou vody, obklopených pylovými rostlinami, u bazénů nárazově zatěžovaných doporučujeme k Multifunkčním tabletám pravidelné přidávání přípravků Algicid Standard (pro bazény bez atrakcí) nebo Algicid Speciál (naprosto nepěnivý přípravek, vhodný pro bazény s proti proudy, atrakcemi i pro whirlpooly). Řasy jsou mikroorganismy, které se stávají živnou půdou pro vznik a růst bakterií. Aby bylo možné zabezpečit hygienicky čistou a kvalitní vodu, je nezbytné bazén a vodu v něm neustále udržovat bez nárůstu řas. Preventivními opatřeními v boji proti řasám šetříte rovněž dezinfekční prostředky, které samy o sobě nedokáží dlouhodobě tvorbu řas zastavit. Proto je nutné souběžně používat algicidy.

Upozornění: Algicidy jsou a musí být používány jako preventivní přípravek! Při vzrostlé řase je nutné bazén přechlórovat nad hranici, která je přípustná pro koupání v bazénu. Žádný algicid nefunguje jako přípravek pro likvidaci vzrostlých řas.

4. Vločkování

I správně chemicky ošetřená voda ztrácí časem průzračnost a jiskru. Způsobuje to množství mikroskopických částeček vznikajících reakcí s dezinfekčním prostředkem. Organické znečištění, bakterie i další vnesené látky dezinfekce rozbije a zneškodní. Filtrační zařízení ale tyto drobné částečky není schopno zachytit. Proto doporučujeme pro udržení křišťálového lesku vody použití vločkovacích přípravků Vločkovač - projiskřovač, Flocer - vločkovač granulát, Vločkovací kartuše či Flock block (gelový bloček k vložení do skimmeru).

Vločkovač shlukne tyto drobné nečistoty do optimálně velkých vloček, které již filtrací neprojdou. Filtraci je třeba udržovat čistou a pravidelně dle potřeby propírat s použitím přípravku Filter Cleaner.

Upozornění: Při použití tekutého vločkovače u kartušových filtračních zařízení musíme filtrační zařízení vypnout do doby, než se nečistoty usadí na dně bazénu. Tyto nečistoty vysajeme s pomocí mechanického bazénového vysavače.

5. Čištění a údržba

Pro čištění bazénu je třeba vybírat z řady přípravků k čištění bazénu určených. Běžné domácí úklidové prostředky jsou pěnivé, což může v bazénu způsobit závažné problémy. Pěnící čistící přípravky lze velmi těžko odfiltrovat. I při používání bazénové čistící chemie je samozřejmě třeba omezit únik těchto přípravků do vody na minimum.

Standardním znečištěním, které je třeba za provozu pravidelně řešit, je šedá linka podél hladiny bazénové vody. K jejímu odstranění používáme přípravek Čistič okrajů bazénu, který velmi snadno rozpouští veškeré mastné usazeniny od potu, opalovacích krémů, atmosférického znečištění. V případě, že je v bazénu tvrdá voda, může se nad hladinou usazovat i linka tvořená vodním kamenem. Zde pak doporučujeme používání přípravku Compactal gel. Výhodou Compactal gelu je vysoká viskozita, takže přípravek při čištění nemá tendenci stékat ve velké míře do bazénové vody.
Znečištění od vodního kamene, vápenatých usazenin v bazénu i v jeho okolí můžeme řešit přípravkem Základní čistič, v případě silných vrstev usazeného vápníku či v případě, že usazeniny obsahují i kovové částice doporučujeme přípravek Compactal. Oba přípravky jsou kyselé, Compactal je koncentrovanější a je kombinací dvou druhů kyselin.

Upozornění: Před použitím přípravků k odstranění vodního kamene vyzkoušejte na skrytém místě odolnost použitého materiálu. Tyto přípravky v žádném případě nepoužívejte na čištění mramoru!

6 .... a něco navíc

Chcete-li si užít koupání s dalším rozměrem, vyzkoušejte bazénová aromata. Pět druhů vůní může potěšit Vaše smysly a z koupání v bazénu vytvořit příjemnou relaxaci.

Testování vody

Nejjednodušší měření hodnot bazénové vody je Testovacími proužky pH/chlór alkalita. Tyto papírové proužky je třeba uchovávat v suchu a pokojové teplotě, případná vlhkost snižuje jejich měřící schopnosti.

Přesnější je testování pomocí komorových testerů určených vždy k měření kombinace buď pH a chlóru nebo pH a kyslíku. Testujeme pomocí DPD tabletek, které se dají dokoupit samostatně.

Nepodceňujte pravidelnou kontrolu hodnot vody, ušetříte si spoustu starostí, práce a nákladů na bazénovou chemii!